Velikost pisave:

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8772) (Uradni list RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15) ste čebelarji dolžni sporočiti podatke o številu čebeljih družin na dan 15.4. in 31.10. najpozneje do 1. decembra za tekoče leto. MKGP vsem čebelarjem vpisanim v register čebelnjakov, ki stanja ne sporočijo preko spletne aplikacije, v novembru pošlje obrazec za poročanje. Kljub temu smo s strani MKGP prejeli obvestilo, da veliko število čebelarjev do 31.1.2020 še vedno ni poročalo o stanju števila čebeljih družin za leto 2019.

V kolikor niste poročali, vas prosimo, da čim preje sporočite stanje za preteklo leto. Če v katerem od čebelnjakov ne čebelarite več, to sporočite na naslov UVHVVR-SIRIS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Priložite tudi tablico za označevanje čebelnjakov.

Stanje lahko sporočite tudi preko spletne aplikacije: https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup .